dv59

Conservatory-Kitchen IV. Acrylic/wall. Dartford, 1999.