dv16

Conservatory Kitchen I. Acrylic/wall. Dartford, 1999.